Archiwum kategorii: Orzeczenia

7 maja 2015 – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt I ACa 1262/14

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Barbara Trębska ( spr.)
Sędziowie: SA Robert Obrębski
SO (del.) Małgorzata Sławińska
Protokolant: st. sekr. Monika Likos
po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa A. K.
przeciwko Bankowi (…) S.A. w W.
o zapłatę
oraz z powództwa Banku (…) S.A. w W.
przeciwko A. K.
o zapłatę i ustalenie
na skutek apelacji Banku (…) S.A. w W.
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt XVI GC 245/09

1. oddala apelację,
2. zasądza od Banku (…) S.A. w W. na rzecz A. K. kwotę 5.400 ( pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Czytaj dalej

30 kwietnia 2014 – wyrok SA w Łodzi, sygn. I ACa 1209/13, l ACz 1424/13

Sygn. akt I ACa 1209/13 Sygn. akt l ACz 1424/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 30 kwietnia 2014r.
Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący :SSA Anna Cesarz
Sędziowie:SA Krystyna Golinowska (spr.)
SA Alicja Myszkowska
Protokolant: st. sekr. sąd. Julita Postolska rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w W. przeciwko (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. (poprzednio (…) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.) o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym na skutek apelacji strony pozwanej
od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt II C 1693/10
oraz zażalenia strony powodowej od postanowienia zawartego w punkcie II i III wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt II C 1693/10
1. oddala apelację,
2. zasądza od (…) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Miejskiego Rzecznika Konsumentów w W. kwotę (…)
(trzydzieści dwa tysiące czterysta) zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym,
3. oddala zażalenie,
4. zasądza od Miejskiego Rzecznika Konsumentów w W. na rzecz (…) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym. Czytaj dalej

23 października 2013- wyrok SN, IV CSK 142/13

Sygn. akt IV CSK 142/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 23 października 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący)

SSN Antoni Górski (sprawozdawca)

SSN Agnieszka Piotrowska
Protokolant Katarzyna Jóskowiak
w sprawie z powództwa A. S. i An. S.

przeciwko Bankowi Z. WBK Spółce Akcyjnej we W.
– następcy prawnemu K. Banku Spółki Akcyjnej w W. o ustalenie, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 23 października 2013 r.,

skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 20 listopada 2012 r., uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Czytaj dalej

12 września 2013 – wyrok SA w Warszawie, I ACa 1375/12

Sygn. akt I ACa 1375/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 12 września 2013 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący – Sędzia SA Barbara Trębska
Sędzia SA Beata Kozłowska (spr.)
Sędzia SO (del.) Grzegorz Tyliński
Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Baranowska
po rozpoznaniu w dniu 6 września 2013 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa (…) K. P., M. R. spółki jawnej z siedzibą w G.
przeciwko Bankowi (…) spółce akcyjnej z siedzibą w W.
o zapłatę
na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2012 r.
sygn. akt XVI GC 622/10
1. oddala apelację;
2. zasądza od Banku (…) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz (…) K. P., M. R. spółki jawnej z siedzibą w G. kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Czytaj dalej

19 czerwca 2013 – wyrok SN, I CSK 392/12

Sygn. akt I CSK 392/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 19 czerwca 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący)
SSN Agnieszka Piotrowska
SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa N. Spółki z o.o. z siedzibą w C.
przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Finansów
o zapłatę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 19 czerwca 2013 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 9 listopada 2011 r.,
oddala skargę kasacyjną i zasądza od strony powodowej na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Czytaj dalej