Archiwum kategorii: Orzeczenia

SN: radca prawny to konsument jak każdy inny

Tytułową kwestię udało się Sądowi Najwyższemu przesądzić. Wszystko inne, tj. co w klauzuli przewidującej wypłatę w PLN po kursie banku, a spłatę po kursie NBP jest skuteczne, a co nieskuteczne, zbadać będzie musiał Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Pełna treść wyroku do pobrania –  Sygn. akt IV CSK 285/16 

Strony zawarły w dniu 22 marca 2006 r. umowę pożyczki hipotecznej nominowanej do franka szwajcarskiego (CHF) , standardowo oprocentowanej, przeznaczonej na dowolny cel, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Pozwany udzielił powódce pożyczki w wysokości 330 783,54 zł, nominowanej według kursu kupna CHF obowiązującego w dniu uruchomienia sumy pożyczki, ustalonego przez niego, która została wypłacona w całości w złotych. Jednocześnie dokonał przeliczenia tej kwoty na CHF według wskazanego kursu, obowiązującego w dniu wypłaty.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu potwierdza. Ugoda z frankowiczem nieważna.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu uzasadnił wyrok, w którym utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu obalający bankowy tytuł egzekucyjny oparty na ugodzie zawartej pod presją banku. Sąd Apelacyjny uznał, że ugoda jest nieważna, natomiast umowa kredytowa leżąca u jej podstawy jest ważna, chociaż bezskuteczna w zakresie indeksacji walutowej. Sygn. akt Sądu Okręgowego: XII C 2718/14, sygn. akt Sądu Apelacyjnego I ACa 843/16.

Pełna treść uzasadnienia jest dostępna poniżej:

IACa843_16

Sędzia w Łodzi uznaje opinie Rzecznika Finansowego za zbędne

TRANSKRYPCJA NAGRANIA OGŁOSZENIA WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁODZI, I WYDZIAŁ CYWILNY W DNIU 30 MAJA 2017 R.

[…]Sąd Okręgowy w Łodzi w I Wydziale Cywilnym w składzie tu obecnym po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2017 roku w Łodzi na rozprawie w sprawie z powództwa M.K. i W.K. przeciwko bankowi (…) S.A. z siedzibą w W. o ustalenie istnienia ugody ewentualnie o ustalenie nieważności oświadczeń woli o ustanowieniu hipoteki w punkcie pierwszym oddala powództwo, w punkcie drugim zasądza od M.K. oraz W.K. subsydiarnie na rzecz banku (…) S.A. z siedzibą w W. kwotę 7217 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Czytaj dalej

7 maja 2015 – wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt I ACa 1262/14

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Barbara Trębska ( spr.)
Sędziowie: SA Robert Obrębski
SO (del.) Małgorzata Sławińska
Protokolant: st. sekr. Monika Likos
po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa A. K.
przeciwko Bankowi (…) S.A. w W.
o zapłatę
oraz z powództwa Banku (…) S.A. w W.
przeciwko A. K.
o zapłatę i ustalenie
na skutek apelacji Banku (…) S.A. w W.
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt XVI GC 245/09

1. oddala apelację,
2. zasądza od Banku (…) S.A. w W. na rzecz A. K. kwotę 5.400 ( pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Czytaj dalej