START RODO

Klauzula informacyjna

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Śląskiej 20, 60-614 Poznań, KRS 262254, www.law24.pl, (dalej „Administrator).

 2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: poznan@law24.pl oraz telefonicznie i faksem na nr: +48 61 8434030, +48 61 8434029.

 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: poznan@law24.pl, telefonicznie lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1.

 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. realizacji umowy zawieranej z Administratorem, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie dokumentów związanych z usługami prawnymi, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. spełnienie wymogów wynikających z przepisów proceduralnych, wystawienie faktury, przechowywanie dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);
  5. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w celu zapobiegania oszustwom, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 4:
  1. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone;

  2. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 2 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte;

  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, ale nie krócej niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego;

  4. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-g. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, w myśl art. 15 RODO,
  2. sprostowania danych, w myśl art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych, w myśl art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w myśl art. 21 RODO,
 1. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć też dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, dostawcy usług IT, podwykonawcy wspierający Administratora w wykonywaniu usług prawnych np. radcy prawni, doradcy finansowi, doradcy podatkowi, tłumacze przysięgli, itp.

 2. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.