STARTPozwij Bank WSTRZYMANIE PŁATNOŚCI RAT

WSTRZYMANIE PŁATNOŚCI RAT

W związku z wieloma pytaniami ze strony naszych klientów, którzy zawarli umowy kredytu denominowanego albo indeksowanego do waluty obcej informujemy, że:

– o tym czy umowa jest nieważna w całości, czy ważna ale „odfrankowiona” zdecyduje ostatecznie sąd,

– bank nie ma prawa żądać od klienta wpłat ponad kwotę wypłaconego kredytu (przy nieważności umowy) albo ponad kwotę wypłaconego kredytu powiększoną o oprocentowanie ustalonego wg stawki LIBOR plus umówiona marża odsetkowa,

– stosowne oświadczenia klienta o wstrzymaniu płatności znajdą Państwo w załączeniu,

– do momentu prawomocnego i ostatecznego zakończenia sporu z bankiem istnieje ryzyko bezprawnego wpisu Państwa danych przez bank do BIK,

– zawarcie z bankiem porozumienia w sprawie wakacji kredytowych usuwa ryzyko wpisu do BIK (na czas trwania porozumienia).

Wzory pism:

Wzór_bank

Wzór_bank_2_odfrankowienie