Aktualności Komunikat dla wszystkich klientów kancelarii posiadających kredyt frankowy w Getin Noble Bank S.A.

30 września 2022

Jeżeli są Państwo zainteresowani wniesieniem skargi do WSA w Warszawie należy wypełnić pełnomocnictwo
i przesłać je mailem do kancelarii najpóźniej do piątku 07.10 do godz. 12.00.


Ważne informacje dla klientów Getin Noble Bank SA w przymusowej restrukturyzacji.

1. Zawieszenie postępowania.

1.1. Proces cywilny jest zawieszany obligatoryjnie, ale na wniosek banku (art. 176 § 2 k.p.c.). Dopóki bank nie złożył wniosku, a sąd go nie uwzględnił, to postępowanie się toczy, a terminy biegną. Nie ma podstaw do zaskarżenia postanowienia sądu o zawieszeniu postępowania.

1.2. Zawieszeniu podlega każde postępowanie rozpoznawcze, zarówno o ustalenie, jak i o zapłatę, zarówno z powództwa klienta, jak i z powództwa banku. Dotyczy to również postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej, jak również postępowania o wpis do księgi wieczystej.

2. Zakaz egzekucji.

2.1. W czasie trwania przymusowej restrukturyzacji postępowania egzekucyjne podlegają umorzeniu (art. 135 ust. 1 ustawy o BFG). Dotyczy to egzekucji na każdym etapie.

3. Zabezpieczenia.

3.1 Umorzeniu podlegają postępowania zabezpieczające będące w toku, a dotyczące powództw o ustalenie (art. 135 ust. 1 ustawy o BFG). Dotyczy to również postępowań wszczynanych już po rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji. Powództwo o ustalenie dotyczy roszczeń majątkowych w rozumieniu art. 17 pkt 1) k.p.c., a art. 135 ust. 1 ustawy o BFG dotyczy wszelkich postępowań skierowanych do majątku banku i nie rozróżnia zabezpieczenia roszczeń pieniężnych (o zapłatę) i roszczeń niepieniężnych (o ustalenie).

3.2 Wydane już postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia o ustalenie nieważności pozostają w mocy. Dotyczy to również postanowień o zabezpieczeniu zaskarżonych przez bank. Zabezpieczenie jest skutecznie wydane, a w toku jest jedynie postępowanie zażaleniowe, które podlega umorzeniu.

4. Wstrzymanie płatności rat.

4.1. Osoby, które oddały już w ratach otrzymany kapitał (wg stanu jw.) nie są w istocie dotknięte skutkami przymusowej restrukturyzacji. Podobnie – osoby, które jeszcze nie oddały kapitału.

4.2. Osoby, które oddały już w ratach więcej niż otrzymały kapitału (wg. stanu jw.) powinny się liczyć z utratą tej nadwyżki. Taka ocena jest uprawniona w obliczu prawdopodobnej upadłości banku, która nastąpi w przyszłości w wyniku podziału banku na zły bank i dobry bank. Takie osoby powinny rozważyć jednostronne wstrzymanie spłat niezależnie od zabezpieczenia roszczeń.

4.3 Jedyne czym ryzykuje klient zaprzestający jednostronnie spłat to wpis do BIK, który jest prywatną listą banków. Taki wpis, dokonywany do czasu uprawomocnienia się wyroku, nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Wpis do BIK wpływa na zdolność kredytową. Osoby, które zamierzają ubiegać się o kredyt powinny to wziąć pod uwagę. Nie ma potrzeby informowania banku o zaprzestaniu spłat. Warto zarejestrować się na portal sądowy, gdzie klient jest informowany przez sąd o wpływie spraw, w tym o możliwym pozwie banku. Pozwoli to na przygotowanie odpowiedzi na pozew z odpowiednim wyprzedzeniem. Bank nie może na skróty zająć majątku klienta. Bank nie może skorzystać z BTE, weksla, nakazu, notarialnego poddania się egzekucji czy nawet wyroku zaocznego. Bank powinien przeprowadzić taki sam proces, jaki my prowadzimy
(zob. więcej: https://www.rp.pl/nieruchomosci/art18887611-sprawy-frankowe-beda-toczyc-sie-dalej)

5. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

5.1 Istnieją przesłanki do przyjęcia bezprawności decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji banku. Termin na złożenie skargi upływa w piątek 7.10.2022. Opłata od skargi wynosi 200 PLN.

5.2 Postępowanie skargowe może otworzyć drogę do powództw odszkodowawczych przeciwko BFG albo przeciwko skarbowi państwa. Wszczęcie postępowania skargowego jest rekomendowane wszystkim tym osobom, które oddały więcej rat niż otrzymały kapitału, przeliczając zapłacone CHF wg średniego kursu NBP (stan rozliczeń i kurs należy przyjąć z piątku 30.09.2022).

6. Podsumowanie.

Procesy najprawdopodobniej nie doprowadzą do ustalenia wadliwości umowy ani do uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko bankowi.

W długoterminowej perspektywie dojdzie do upadłości banku i w postępowaniu upadłościowym dojdzie do ustalenia wadliwości umowy.

Zabezpieczenia w postaci zamrożenia spłat kredytu pozostaje w mocy. Nowe zabezpieczenia nie będą wydawane.

Klienci, którzy spłacili kredyt lub go nadpłacili nie otrzymają nadwyżki ponad kwotę wypłaconego kredytu.

Klienci, którzy już oddali kwotę kredytu powinny rozważyć jednostronne wstrzymanie dalszych spłat.

Klienci, którzy stoją w obliczu ww. utraty nadwyżki powinny rozważyć złożenie skargi do WSA, celem poszukiwania odpowiedzialności odszkodowawczej BFG lub skarbu państwa.

dr Mariusz Korpalski
radca prawny