AktualnościPublikacje Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich

8 maja 2024

Pierwszy komentarz do dyrektywy konsumenckiej 93/13/EWG.

Komentarz oparty jest wyłącznie na uniwersalnym dorobku wspólnotowym.

Dla orientacji Czytelnika dodaliśmy odniesienia do przepisów implementujących dyrektywę do prawa polskiego oraz do krajowych trendów orzeczniczych.

Zapraszamy do lektury.
https://www.profinfo.pl/sklep/nieuczciwe-warunki-w-umowach-konsumenckich-komentarz-do-dyrektywy-rady-9313ewg,542988.html

 

Celem publikacji jest analiza dorobku unijnego prawodawstwa dotyczącego nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Autorzy skupiają się na wykładni przepisów dyrektywy 93/13/EWG, która zyskała ogromne znaczenie w polskim systemie prawnym w kontekście tzw. sporów frankowych, prowadząc do wielu pytań sądów krajowych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W komentarzu przedstawiono m.in.:
• pojęcie konsumenta jako punkt wyjścia w całym systemie ochrony jego praw;
• zakres stosowania dyrektywy w odniesieniu do warunków zarówno niewynegocjowanych indywidualnie, które stoją w sprzeczności z wymaganiami dobrej wiary i powodują znaczącą nierównowagę stron, jak i określających główne świadczenia stron;
• znaczenie pojęcia „prosty i zrozumiały język warunku umownego”;
• sankcje, które dyrektywa przewiduje za zastosowanie nieuczciwych warunków umownych.

Pod każdym artykułem dyrektywy, którego treść została transponowana do polskich przepisów, zamieszczono informację wskazującą na konkretną regulację Kodeksu cywilnego wraz z zasygnalizowaniem głównego nurtu orzeczniczego Sądu Najwyższego.

Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, przedsiębiorców oraz konsumentów. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych oraz studentów prawa, stosunków międzynarodowych i administracji.