START Legal

Legal acts

Ustawa o radcach prawnych

Zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

Opłaty za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Zasady etyki radcy prawnego.

Powyższe przepisy znajdą Państwo na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych
http://www.kirp.pl/

Nadzór zawodowy
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
ul. Chwaliszewo 69
61-105 Poznań
tel. (061) 853-53-11
tel./fax 853-57-55
http://poznan.oirp.pl/

Ochrona danych klientów i tajemnica zawodowa

Przy korzystaniu z niniejszej strony nie są pozyskiwane, zapisywane ani przetwarzane żadne dane osobowe. Strona nie wysyła i nie umieszcza na Państwa komputerach plików typu „cookies”.

Wszystkie uzyskane w trakcie współpracy z Państwem informacje objęte są tajemnicą zawodową i nie będą udostępnianie osobom trzecim ani wykorzystywane w sposób wykraczający poza zakres zlecenia. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywaliśmy czynności zawodowe. Tajemnica zawodowa co do faktów, o których dowiedzieliśmy się udzielając Państwu porad prawnych lub prowadząc Państwa sprawę, nie może być ograniczona lub wyłączona. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – w zakresie określonym tymi przepisami. Bezwzględnej tajemnicy, także wobec sądu i innych organów orzekających w sprawie, podlega przebieg i treść pertraktacji ugodowych, chyba że strony, których pertraktacje dotyczyły, wyrażą zgodę na ich ujawnienie.

Zawartość własnych stron

Za zamieszczone na tej stroni informacje własne, odpowiadamy według ogólnych zasad określonych w Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Odpowiedzialność za aktualność, pełność oraz jakość informacji jest wyłączona.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Udostępnione linki zostały wyszukane i zebrane z należytą starannością. Nie mamy jednak wpływu na aktualną, jak i przyszłą treść i formę tych stron. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność za zawartość cudzych stron internetowych. Za nielegalną, niewłaściwą, albo niepełną zawartość oraz za szkody powstałe wskutek korzystania z informacji, odpowiada wyłącznie posiadacz strony wskazany na naszej stronie. Odpowiedzialność osoby, która poprzez link internetowy jedynie wskazuje na istnienie danej strony, jest całkowicie wyłączona. W przypadku, gdy opis danego linku nie odpowiada wyświetlanej stronie, prosimy o niezwłocznie poinformowanie nas o tym fakcie drogą elektroniczną, w celu sprawdzenia poprawności linku.

Informacje wymagane na podstawie art. 206 § 1 KSH

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp.j.
ul. Śląska 20
60-614 Poznań
NIP: 779 22 93 575
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 262254 Legal Acts