START Cookie Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem z serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.law24.pl („Serwis Internetowy”).

Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności. Przyjmujemy, że korzystając z Serwisu Internetowego, akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Internetowego jest Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Śląskiej 20, 60-614 Poznań, KRS 262254, www.law24.pl, („Kancelaria”).
Dane kontaktowe Administratora:
telefon: +48 61 8434030 ; e-mail: poznan@law24.pl

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Informacje gromadzone automatycznie:

Adres IP

Podczas wizyty Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego, automatycznie zbierane są dane pozyskiwane z komputera Użytkownika dotyczące jego aktywności w ramach serwisu. Dane dotyczące adresu IP użytkownika, w przypadkach, gdy adres IP jest na stałe lub na dłuższy okres czasu przypisany do konkretnego urządzenia, które przypisane jest z kolei konkretnemu użytkownikowi, stanowią zbierane przez Serwis Internetowy dane osobowe.

Serwis Internetowy zbiera także inne dane, które nie mają cech identyfikujących i nie są danymi osobowymi. Danymi takimi są w szczególności:

Logi systemowe

Kiedy Użytkownik odwiedza Serwis Internetowy automatycznie gromadzone są dane z jego przeglądarki internetowej. Są to takie dane jak: czas dostępu, zawartość plików cookies (ciasteczka) dotyczących Serwisu Internetowego, adres strony przekierowującej (referer link), informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce oraz inne dane udostępniane przez komputer Użytkownika w zależności od jego konfiguracji.

Zebrane pod postacią logów i ciasteczek informacje o Użytkownikach gromadzone są na czas nieokreślony i wykorzystywane są wyłącznie do administrowania serwisem. Na ich podstawie tworzone są niezawierające żadnych cech identyfikujących Użytkowników statystki, służące jedynie do monitorowania oraz poprawiania jakości Serwisu Internetowego. Informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem Internetowym.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celu, w jakim są przetwarzane. Administrator przetwarza dane osobowe dla wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

OCHRONA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Kancelaria stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub usunięciem zebranych informacji. Dane są przechowywane przez Kancelarię z zachowaniem wymagań przepisów prawa.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU

Kancelaria nie sprzedaje, nie użycza ani nie przekazuje w jakikolwiek inny sposób osobom trzecim przetwarzanych danych osobowych Użytkowników, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dane Użytkowników mogą zostać udostępnione pracownikom tego urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane Użytkowników mogą zostać również ujawnione innym organom państwowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwis Internetowy zawiera odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych, w których Polityka Prywatności nie ma zastosowania. Strony te mogą samodzielnie zbierać informacje (w tym dane osobowe) i dlatego zalecane jest by zapoznać się z polityką prywatności odwiedzanych stron. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Internetowego.

KONTAKT

W razie pytań dotyczących ochrony prywatności lub pytań dotyczących Polityki Prywatności, prosimy o kontakt poprzez dane teleadresowe dostępne na stronie: www.law24.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poznan@law24.pl