START Bankowe Umowy Przedsiębiorców

Bankowe Umowy Przedsiębiorców

ksiazka

Autorem publikacji jest Mariusz Korpalski, radca prawny i wspólnik Kancelarii Komarnicka Korpalski, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Książka opiera się na doświadczeniach w pracy autora z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Omówiono w niej normy regulujące zawieranie, zmiany i wykonywanie bankowych umów przedsiębiorców, w oparciu o dorobek orzecznictwa i literatury cywilistycznej. Wbrew funkcjonującemu powszechnie przekonaniu, zasada pacta sunt servanda nie wyczerpuje treści norm prawa bankowego w obrocie business to business.

O ile regulacje bankowego prawa konsumenckiego przeżyły w ostatnich latach burzliwy rozwój (m.in. za sprawą europejskich regulacji prawa konsumenckiego oraz działalności UOKiK) i cieszą się sporym zainteresowaniem, regulacje bankowych umów przedsiębiorców pozostają lekceważone zarówno w procesie stosowania, jak i tworzenia prawa. Zawirowania w gospodarce światowej w ogóle, a na rynkach finansowych w szczególności, wywołują skutki również w Polsce. Dlatego tym większe znaczenie ma poznanie regulacji obowiązujących przedsiębiorcę zawierającego umowy z bankiem oraz sposobów wykładni często bardzo ogólnych przepisów.

Opracowanie zawiera próbę współczesnego odczytania pojęcia banku jako instytucji zaufania publicznego, stanowiącego fenomen polskiego prawa prywatnego. Książka jest dedykowana przedsiębiorcom zawierającym umowy bankowe, ich doradcom prawnym, a także sędziom oraz studentom prawa. Brak obecnie publikacji całościowo omawiających prawa przedsiębiorcy w banku. Dostępne na rynku opracowania tej problematyki rozrzucone są po szeregu publikacji; często też nie odnoszą się, lub odnoszą nie dość szczegółowo, do najnowszych zjawisk.

Szczegółowe informacje dotyczące książki można znaleźć tutaj.

Recenzje książki:
recenzja T. Radtke
recenzja – portal.bankowosc.iksiazki.com.pl