Aktualności Dziennik Gazeta Prawna – Polscy urzędnicy odbierają firmom prawa słusznie nabyte

14 maja 2015

GITD, powołując się na unijne przepisy, bezprawnie skrócił przedsiębiorcy transportowemu licencję na przewóz towarów, wydaną na 50 lat. Uznał, że skoro firma przekształciła się z jednoosobowej działalności w spółkę prawa handlowego, to licencja ulega skróceniu do lat
10. WSA, dokonując oceny legalności decyzji administracyjnej stwierdził jednak, że GITD dopuścił się naruszenia art. 13 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2013 r, poz. 1414) w związku z art. 584 kodeksu spółek handlowych. Dokonał bowiem wadliwej ich wykładni przyjmując, że w razie przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą
fizyczną w spółkę kapitałową nie istnieje tożsamość podmiotów. W konsekwencji GITD stwierdził, że należy przenieść jedynie część uprawnień z pierwotnej decyzji administracyjnej, co ostatecznie doprowadziło do ewidentnego naruszenia zasady ochrony praw nabytych.

Główny inspektor transportu drogowego w sposób istotny naruszył również
art. 4 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009, dotyczący wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, zignorował bowiem wyrażoną w tym przepisie zasadę niedziałania prawa wstecz. W wyniku wadliwej
interpretacji przepisów organ doprowadził w efekcie do nieprawidłowego ustalenia okresu ważności licencji na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych poprzez wskazanie, że licencja ta ważna będzie jedynie 10 lat, a nie 50.

Wbrew zasadzie praworządności

GITD dopuścił się zarówno naruszenia zasady praworządności, zapisanej w art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego, jak i obrazy przepisu art. 8 k.p.a. i wyrażonej w nim zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów praworządnego państwa i stanowionego przez nie prawa. Podstawę materialnoprawną decyzji wydanych przez GITD stanowił art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym. Wynika z niego, że organ, który udzielił podmiotowi licencji wspólnotowej, przenosi w drodze decyzji administracyjnej uprawnienia z niej wynikające w razie połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Regulacja, co oczywiste, stanowi nawiązanie do wyrażonej w k.s.h. zasady warunkowej kontynuacji uprawnień administracyjnoprawnych w przypadku
transformacji przedsiębiorcy.

Naruszenie konstytucji

Zdaniem WSA stanowisko organu wynikało z niezrozumienia istoty przekształcenia formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z przepisami k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Zaś art. 584 par. 2 k.s.h. stanowi, iż spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego transformacją. W ocenie sądu zarówno przepisy europejskie, jak i prawa polskiego nie stanowią o tym, że podmioty przekształcające się nie mogą skorzystać z przeniesienia licencji transportowej na pełen okres ważności. Sąd podzielił też wątpliwości strony skarżącej, że swoim działaniem GITD przyczynia się również do naruszenia konstytucyjnej ochrony praw nabytych. Co więcej, sąd podzielił pogląd, że taki sposób interpretacji przepisów może prowadzić do znacznego utrudnienia, a nawet uniemożliwienia przedsiębiorcom racjonalnego planowania swoich zachowań w przyszłości.
Szkoda tylko, że główny inspektor transportu drogowego nie uznał miażdżącego uzasadnienia wyroku i o sprawie będzie musiał rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny.
Przedsiębiorcy zaś do problemów wynikających z decyzji rządu niemieckiego muszą dopisać problemy z własnymi urzędnikami.

Beata Komarnicka-Nowak
radca prawny

ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/ Wa 692/14.