STARTPozwij BankPozew hybrydowy Bank BPH – Pozew Hybrydowy

Kancelaria Komarnicka Korpalski złożyła dziewięć pozwów hybrydowych przeciwko Bankowi BPH S.A. w zwykłym postępowaniu cywilnym na rzecz wielu osób (pozew hybrydowy),           w imieniu których działa Stowarzyszenie konsumentów “Pro Futuris” z Krakowa.

Złożone pozwy dotyczą kredytów indeksowanych do CHF (kwota kredytu wyrażona w umowie kredytu w walucie PLN). Postępowanie toczy się przed sądem pierwszej instancji.

Stowarzyszenie działając jako powód jest (podobnie jak rzecznik konsumentów) zwolnione z opłaty sądowej (art. 61-63 k.p.c.).
Grupa ponosi ewentualne dodatkowe koszty takie jak opłaty skarbowe, zaliczki na biegłego – dzielone na klientów co do zasady w częściach równych.

Każdy klient upoważnia Stowarzyszenie do wytoczenia powództwa na jego rzecz.

Aby Stowarzyszenie mogło działać w imieniu danej osoby, niezbędne jest aby dana osoba dołączyła do stowarzyszenia co wiąże się z uiszczeniem rocznej składki w wysokości 49 PLN. W takim pozwie udział powinni wziąć wszyscy kredytobiorcy danej umowy kredytu (http://www.profuturis.eu/przystapienie.html).

W przypadku negatywnego zakończenia postępowania trzeba się także liczyć z obowiązkiem zapłaty kosztów procesu, w tym w szczególności kosztów zastępstwa procesowego świadczonego przez pełnomocników banku.

Pozwy już złożone nie będą rozszerzane o dodatkowe osoby ze względów proceduralnych. Kancelaria przez cały czas przyjmuje zgłoszenia kolejnych zainteresowanych i planuje złożenie następnego, analogicznego powództwa o zapłatę.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym powództwie o zapłatę (pozew hybrydowy) przeciwko Bankowi BPH S.A. prosimy o przesłanie na adres mailowy: bph-hybryda@law24.pl:

1) umowy kredytu wraz z aneksami i porozumieniami,
2) regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Bank BPH S.A.;

oraz wskazanie w mailu:
1) czy kredyt jest nadal spłacany?
2) czy kredyt został wypowiedziany?
3) czy spłata kredytu następuje w walucie CHF czy PLN?

Kompletowanie dokumentów koniecznych do wyliczeń nadpłaty przez doradcę finansowego, zgodnie z poniższą listą.
Lista dokumentów/informacji, jakie każdorazowo potrzebne są do wyliczeń:

1. Umowa kredytowa + wszystkie aneksy.
2. Historia spłaconych rat kredytowych (komplet harmonogramów pod warunkiem że kredyt był obsługiwany terminowo lub zaświadczenie banku).
3. Historia zmian oprocentowania kredytu (komplet harmonogramów lub zaświadczenie banku).
4. Informacja o kwotach i datach uruchomienia poszczególnych transz kredytu (jeśli dotyczy) (informacja od doradcy/infolinii banku lub zaświadczenie banku) (czasami informacja o kwotach jest zawarta w harmonogramach, ale nie w przypadku wszystkich banków).
5. Dodatkowe informacje, które mogą nie być zawarte w dokumentach (np. informacja o wcześniejszych spłatach kredytu) (chyba, że mamy zaświadczenie banku – w nim taka informacja byłaby ujęta).
Kancelaria podejmuje starania w celu niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 tygodni, udzielania odpowiedzi na zapytania w sprawie powództwa.

Z uwagi na liczne w ostatnim czasie zgłoszenia, zmniejszenie pytań kierowanych drogą telefoniczną pozwoli nam na bieżące sprawdzanie Państwa umów oraz odpowiadanie na Państwa wiadomości.

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    poznan@law24.pl