STARTPozwy Zbiorowe Raiffeisen Bank Polska S.A. (dawniej: Polbank EFG) – pozew stowarzyszenia.

Kancelaria Komarnicka Korpalski w grudniu 2015 złożyła pozew przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. (dawniej: Polbank EFG) w zwykłym postępowaniu cywilnym na rzecz 13 osób, w imieniu których działa stowarzyszenie konsumentów Pro Futuris z Krakowa.

Stowarzyszenie działając jako powód jest (podobnie jak rzecznik konsumentów) zwolnione z opłaty sądowej, co pozwoliło na zwolnienie grupy z tego kosztu (art. 61-63 k.p.c.).

Grupa ponosi ewentualne dodatkowe koszty takie jak opłaty skarbowe, zaliczki na

biegłego – dzielone na klientów co do zasady w częściach równych. W przypadku

negatywnego zakończenia postępowania trzeba się także liczyć z obowiązkiem zapłaty

kosztów procesu, w tym w szczególności kosztów zastępstwa procesowego świadczonego przez pełnomocników banku.

Złożony pozew dotyczy kredytów indeksowanych do CHF (kwota kredytu wyrażona w umowie kredytu w walucie PLN). Postępowanie toczy się przed sądem pierwszej instancji.

Pozew złożony w grudniu nie będzie rozszerzany o dodatkowe osoby ze względów

proceduralnych. Kancelaria przez cały czas przyjmuje zgłoszenia kolejnych zainteresowanych i planuje złożenie drugiego, analogicznego powództwa o zapłatę.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kolejnym powództwie o zapłatę przeciwko Raiffeisen Bank Polska S.A. (dawniej: Polbank EFG) prosimy o:

I. przesłanie na adres mailowy: polbank@law24.pl:

1) umowy kredytu wraz z aneksami i porozumieniami,

2) regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG;

II. wskazanie w mailu:

1) czy kredyt jest nadal spłacany?

2) czy kredyt został wypowiedziany?

3) czy spłata kredytu następuje w walucie CHF czy PLN?

III. Kompletowanie dokumentów koniecznych do wyliczeń nadpłaty przez doradcę finansowego, zgodnie z poniższą listą.

Lista dokumentów/informacji, jakie każdorazowo potrzebne są do wyliczeń:

1. Umowa kredytowa + wszystkie aneksy.
2. Historia spłaconych rat kredytowych (komplet harmonogramów pod warunkiem że kredyt był obsługiwany terminowo lub zaświadczenie banku).
3. Historia zmian oprocentowania kredytu (komplet harmonogramów lub zaświadczenie banku).
4. Informacja o kwotach i datach uruchomienia poszczególnych transz kredytu (jeśli dotyczy) (informacja od doradcy/infolinii banku lub zaświadczenie banku) (czasami informacja o kwotach jest zawarta w harmonogramach, ale nie w przypadku wszystkich banków)
5. Dodatkowe informacje, które mogą nie być zawarte w dokumentach (np. informacja o wcześniejszych spłatach kredytu) (chyba, że mamy zaświadczenie banku – w nim taka informacja byłaby ujęta).

Kancelaria podejmuje starania w celu niezwłocznego, nie później niż w terminie 2 tygodni, udzielania odpowiedzi na zapytania w sprawie powództwa.

Z uwagi na liczne w ostatnim czasie zgłoszenia, zmniejszenie pytań kierowanych drogą telefoniczną pozwoli nam na bieżące sprawdzanie Państwa umów oraz odpowiadanie na Państwa wiadomości.

PRZEDAWNIENIE

Zgodnie z art. 118 k.c. roszczenia majątkowe przedawniają się po upływie 10 lat (przy umowach zawieranych z konsumentami). W przypadku umów kredytu, 10 lat liczone jest od każdej zapłaconej przez Państwa raty. W zależności od tego kiedy została zapłacona pierwsza rata, od danej daty zaczną się przedawniać po kolei pierwsze raty. Oznacza to, że w razie złożenia po tym terminie pozwu o zapłatę – bank będzie mógł podnieść zarzut przedawnienia i odmówić zwrotu nadpłaty za raty, które się przedawniły.

 

Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp. j.  60-614 Poznań  ul. Śląska 20   NIP: 779 22 93 575   tel.: +48 618434030    fax: +48 618434029  poznan@law24.pl