Archiwum kategorii: Orzeczenia

30 kwietnia 2014 – wyrok SA w Łodzi, sygn. I ACa 1209/13, l ACz 1424/13

Sygn. akt I ACa 1209/13 Sygn. akt l ACz 1424/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 30 kwietnia 2014r.
Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący :SSA Anna Cesarz
Sędziowie:SA Krystyna Golinowska (spr.)
SA Alicja Myszkowska
Protokolant: st. sekr. sąd. Julita Postolska rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w W. przeciwko (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. (poprzednio (…) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.) o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym na skutek apelacji strony pozwanej
od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt II C 1693/10
oraz zażalenia strony powodowej od postanowienia zawartego w punkcie II i III wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt II C 1693/10
1. oddala apelację,
2. zasądza od (…) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Miejskiego Rzecznika Konsumentów w W. kwotę (…)
(trzydzieści dwa tysiące czterysta) zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym,
3. oddala zażalenie,
4. zasądza od Miejskiego Rzecznika Konsumentów w W. na rzecz (…) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 3600 (trzy tysiące sześćset) zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym. Czytaj dalej

23 października 2013- wyrok SN, IV CSK 142/13

Sygn. akt IV CSK 142/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 23 października 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący)

SSN Antoni Górski (sprawozdawca)

SSN Agnieszka Piotrowska
Protokolant Katarzyna Jóskowiak
w sprawie z powództwa A. S. i An. S.

przeciwko Bankowi Z. WBK Spółce Akcyjnej we W.
– następcy prawnemu K. Banku Spółki Akcyjnej w W. o ustalenie, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 23 października 2013 r.,

skargi kasacyjnej powodów od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 20 listopada 2012 r., uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Czytaj dalej

12 września 2013 – wyrok SA w Warszawie, I ACa 1375/12

Sygn. akt I ACa 1375/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 12 września 2013 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący – Sędzia SA Barbara Trębska
Sędzia SA Beata Kozłowska (spr.)
Sędzia SO (del.) Grzegorz Tyliński
Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Baranowska
po rozpoznaniu w dniu 6 września 2013 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa (…) K. P., M. R. spółki jawnej z siedzibą w G.
przeciwko Bankowi (…) spółce akcyjnej z siedzibą w W.
o zapłatę
na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2012 r.
sygn. akt XVI GC 622/10
1. oddala apelację;
2. zasądza od Banku (…) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz (…) K. P., M. R. spółki jawnej z siedzibą w G. kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Czytaj dalej

19 czerwca 2013 – wyrok SN, I CSK 392/12

Sygn. akt I CSK 392/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 19 czerwca 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący)
SSN Agnieszka Piotrowska
SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)
w sprawie z powództwa N. Spółki z o.o. z siedzibą w C.
przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Finansów
o zapłatę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 19 czerwca 2013 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 9 listopada 2011 r.,
oddala skargę kasacyjną i zasądza od strony powodowej na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Czytaj dalej

26 marca 2013 – wyrok SA w Warszawie, VI ACa 1079/12

Sygn. akt VI ACa 1079/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 26 marca 2013 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący – Sędzia SA – Anna Orłowska (spr.)
Sędzia SA– Ewa Śniegocka
Sędzia SA – Irena Piotrowska
Protokolant: – sekr. sądowy Beata Pelikańska
po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2013 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa (…) Sp. z o.o. w G.
przeciwko (…) Bank (…) S.A. w W.
o ustalenie, ewentualnie o unieważnienie lub rozwiązanie oraz o zapłatę
na skutek apelacji powoda
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 2 stycznia 2012 r.
sygn. akt XX GC 266/09
1. oddala apelację;
2. zasądza od (…) Sp. z o.o. w G. na rzecz (…) Bank (…) S.A. w W. kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem
zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Czytaj dalej

27 lutego 2013 – wyrok SA w Katowicach, I ACa 915/12

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 27 lutego 2013 r.
Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny
w składzie:
Przewodniczący : SSA Zofia Kawińska-Szwed (spr.)
Sędziowie : SA Joanna Kurpierz
SO del. Tomasz Ślęzak
Protokolant : Anna Wieczorek
po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2013 r. w Katowicach
na rozprawie
sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (…) Spółki jawnej w likwidacji w C.
przeciwko (…) Bank (…) Spółce Akcyjnej w W.
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
na skutek apelacji pozwanej
od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie
z dnia 3 lipca 2012 r., sygn. akt I C 92/10
1) oddala apelację;
2) zasądza od pozwanej na rzecz powódki 5400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem kosztów postępowania
apelacyjnego. Czytaj dalej

31 stycznia 2013 – wyrok SN, II CSK 330/12

Sygn. akt II CSK 330/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 31 stycznia 2013 r.
Sąd Najwyższy w składzie:
SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący)
SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca)
SSN Hubert Wrzeszcz
w sprawie z powództwa W. P.
przeciwko Raiffeisen Bank Polska – Spółce Akcyjnej w W.
o ustalenie,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 31 stycznia 2013 r.,
skargi kasacyjnej powoda
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 28 października 2011 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozstrzygnięcia oraz orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Czytaj dalej

21 stycznia 2013, wyrok SA w Białymstoku, I ACa 833/12

Sygn. akt I A Ca 833/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 21 stycznia 2013 r.
Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny
w składzie:
Przewodniczący : SSA Bogusław Dobrowolski
Sędziowie : SA Małgorzata Dołęgowska
SA Krzysztof Chojnowski (spr.)
Protokolant : Sylwia Radek – Łuksza
po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2013 r. w Białymstoku
na rozprawie
sprawy z powództwa (…) Spółki z o.o. w B.
przeciwko (…) Bankowi (…) S.A. w W.
o zapłatę
na skutek apelacji pozwanego
od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie
z dnia 19 maja 2011 r. sygn. akt V GC 53/10
I. zmienia zaskarżony wyrok i oddala powództwo oraz zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 7.217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu;
II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 216.217 zł tytułem zwrotu kosztów instancji
odwoławczych. Czytaj dalej

19 grudnia 2012 – postanowienie SR Katowice – Wschód, X Guz 15/12/12

Sygn. akt: X Guz 15/12/12

POSTANOWIENIE
Dnia 19 grudnia 2012 r.

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
w składzie następującym:
Przewodniczący : SSR ……………
Sędziowie : SSO……………
SSO……………
po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2012 r. w …………..
na posiedzeniu niejawnym
w sprawy w toku postępowania upadłościowego ………………………………..
w przedmiocie zażalenia wierzyciela ……………………………………………. na
postanowienie Sędziego – komisarza z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt : …………
w przedmiocie sprzeciwu od listy wierzytelności
postanawia :
oddalić zażalenie. Czytaj dalej

5 grudnia 2012 – wyrok SA w Warszawie, I ACa 582/12

Sygn. akt I ACa 582/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 5 grudnia 2012 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący – Sędzia SA Roman Dziczek (spr.)
Sędzia SA Ewa Kaniok
Sędzia SO (del.) Joanna Zaporowska
Protokolant st. sekr. sąd. Joanna Baranowska
po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2012 r. w Warszawie
na rozprawie
sprawy z powództwa (…) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.
przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Finansów
o zapłatę
na skutek apelacji powoda
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lutego 2012 r.
sygn. akt I C 1095/09
1. oddala apelację;
2. zasądza od (…) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na rzecz Skarbu Państwa
– Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem
zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.
Sygn. akt: I ACa 582/12 Czytaj dalej

4 grudnia 2012 – wyrok SA we Wrocławiu, I ACa 833/12

Sygn. akt I ACa 833/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 4 grudnia 2012 r.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSA Janusz Kaspryszyn (spr.)
Sędziowie: SSA Małgorzata Bohun
SSO del. Jolanta Solarz
Protokolant: Katarzyna Rzepecka
po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2012 r. we Wrocławiu na rozprawie
sprawy z powództwa (…) S.A. we W.
przeciwko (…) Bank (…) S.A. w W.
o zapłatę
na skutek apelacji strony pozwanej
od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2010 r. sygn. akt X GC 194/09
1. oddala apelację;
2. zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 5400 zł tytułem zwrotu
kosztów postępowania apelacyjnego. Czytaj dalej

2 grudnia 2012 – wyrok SA w Warszawie, VI ACa 1460/11

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 10 lutego 2012 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący – Sędzia SA – Teresa Mróz
Sędzia SA – Ewa Śniegocka (spr.)
Sędzia SO (del.) – Beata Waś
Protokolant: – sekr. sądowy Ewelina Murawska
po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2012 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

przeciwko […] Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

z dnia 22 października 2009 r.

sygn. akt XVII AmC 349/09 Czytaj dalej

9 listopada 2012 – wyrok SN, IV CSK 284/12

Sygn. akt IV CSK 284/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 9 listopada 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący)
SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca)
SSN Marta Romańska
Protokolant Katarzyna Jóskowiak
w sprawie z powództwa T. P.
przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółce Akcyjnej
w Warszawie
o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 9 listopada 2012 r.,
skargi kasacyjnej powoda
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 1 lutego 2012 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. Czytaj dalej

19 października 2012 – postanowienie SN, V CSK 503/11

Sygn. akt V CSK 503/11
POSTANOWIENIE
Dnia 19 października 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący)
SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca)
SSN Irena Gromska-Szuster
w sprawie z powództwa T. Huta Szkła W. Spółki Akcyjnej
w W.
przeciwko ING Bank Śląski Spółce Akcyjnej w K.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 19 października 2012 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od postanowienia Sądu Apelacyjnego
z dnia 1 sierpnia 2011 r.,
1. oddala skargę kasacyjną;
2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3 600 (trzy tysiące sześćset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Czytaj dalej

5 października 2012 – wyrok SN, IV CSK 166/12

Sygn. akt IV CSK 166/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 5 października 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Barbara Myszka (przewodniczący)
SSN Marta Romańska (sprawozdawca)
SSA Władysław Pawlak
w sprawie z powództwa M. Spółki z o.o. w B.
przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu SA w W.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej
w dniu 5 października 2012 r.,
skargi kasacyjnej strony pozwanej
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 30 listopada 2011 r.,
uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego. Czytaj dalej

25 lipca 2012 – wyrok S.A. w Lublinie, I ACa 310/12

Sygn. akt I ACa 310/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 25 lipca 2012 r.
Sąd Apelacyjny w Lublinie, I Wydział Cywilny
w składzie:
Przewodniczący – Sędzia SA Jerzy Nawrocki
Sędzia:
Sędzia:
SA Alicja Surdy
SA Jolanta Terlecka (spr.)
Protokolant st. sekr. sąd. Aneta Dudek
po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2012 r. w Lublinie na rozprawie
sprawy z powództwa T. K.
przeciwko (…) Bank (…) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.
o ustalenie nieważności umowy oraz zwrot nienależnego świadczenia ewentualnie zasądzenia odszkodowania, ewentualnie rozwiązanie umowy i zwrot nienależnego świadczenia, ewentualnie o zmianę umowy i zwrot nienależnego
świadczenia na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia
15 września 2010 r., sygn. akt IX GC 229/09
I. oddala apelację;
II. zasądza od powoda T. K. na rzecz pozwanego (…) Bank (…) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 14.400
(czternaście tysięcy czterysta) zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego i kasacyjnego.
Sygn. akt I ACa 310/12 Czytaj dalej

23 lipca 2012 – wyrok SA w Warszawie, I ACa 1299/12

Sygn. akt I ACa 1299/11
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 23 lipca 2012 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący:SSA Beata Kozłowska (spr.)
Sędziowie:SA Maciej Dobrzyński
SA Hanna Muras
Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Rudnik
po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2012 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z powództwa Zakładu Produkcyjnego (…)H. B., J. H. Spółki Jawnej w B.
przeciwko Bankowi (…) Spółce Akcyjnej w W.
o zapłatę
na skutek apelacji powoda
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 9 września 2011 r.
sygn. akt XVI GC 843/10
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego
rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach instancji odwoławczej. Czytaj dalej

6 czerwca 2012 – wyrok SA w Warszawie, I ACa 1161/11

Sygn. akt I ACa 1161/11
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 6 czerwca 2012 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący:SSA Maciej Dobrzyński (spr.)
Sędziowie:SA Zbigniew Stefan Cendrowski
SO (del.) Robert Obrębski
Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Rudnik
po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2012 r. w Warszawie
na rozprawie sprawy z powództwa Zakładu Produkcyjno-Usługowego (…) Sp. z o.o. w M.
przeciwko Bankowi (…) S.A. w W.
o zapłatę
na skutek apelacji powoda
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 20 maja 2011 r., sygn. akt XVI GC 363/10
uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania apelacyjnego.
I ACa 1161/11 Czytaj dalej

11 kwietnia 2012 – wyrok SA we Wrocławiu, I ACa 231/12

Sygn. akt I ACa 231/12
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 11 kwietnia 2012 r.
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: SSA Małgorzata Bohun
Sędziowie: SSA Franciszek Marcinowski (spr.)
SSA Beata Wolfke – Kobzar
Protokolant: Katarzyna Rzepecka
po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2012 r. we Wrocławiu na rozprawie
sprawy z powództwa Banku (…) S.A. we W.
przeciwko (…) Spółce z o.o. w P.
o zapłatę
na skutek apelacji strony powodowej
od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu
z dnia 28 grudnia 2011 r. sygn. akt X GC 37/10
1. oddala apelację;
2. zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwotę 5.400 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Czytaj dalej

8 marca 2012 – wyrok SA w Warszawie, I ACa 861/11

Sygn. akt I ACa 861/11
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 8 marca 2012 r.
Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący – Sędzia SA – Bogdan Świerczakowski
Sędzia SA – Przemysław Kurzawa /spr./
Sędzia SO del. – Maria Zgiet – Zawadzka
Protokolant – st. sekr. sąd. Katarzyna Foltak
po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2012 r. w Warszawie na rozprawie
sprawy z powództwa „[…]” Spółki Akcyjnej z siedzibą w L.
przeciwko […] Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.
o zapłatę
na skutek apelacji powoda
od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 4 marca 2011 r. sygn. akt XVI GC 558/10
1. oddala apelację,
2. zasądza od „[…]” Spółki Akcyjnej z siedzibą w L. na rzecz […] Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym. Czytaj dalej

6 marca 2012 – wyrok SR dla Wrocławia – Śródmieścia, I C 494/11

Sygn. akt I C 494/11
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 06 marca 2012 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział I Cywilny
w składzie
Przewodniczący: Sędzia Marzena Sznajderska
Protokolant: Katarzyna Mulak
po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2012 r. we Wrocławiu na rozprawie
sprawy z powództwa K. S.
przeciwko (…) Bank S.A.
o zapłatę
I. Zasądza od strony pozwanej (…) Bank S.A. na rzecz powódki K. S. kwotę 11.949,22 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 lipca 2011 r. do dnia zapłaty;
II. Zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 3.015,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Czytaj dalej

16 lutego 2012 – wyrok SN, IV CSK 225/11

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 lutego 2012 r.
Sąd Najwyższy w składzie :

SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący)
SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca)
SSN Katarzyna Tyczka-Rote
w sprawie z powództwa Tadeusza K.
przeciwko R. Bank Polska Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.
o ustalenie nieważności umowy oraz zwrot nienależnego świadczenia ewentualnie zasądzenie odszkodowania, ewentualnie rozwiązanie umowy i zwrot nienależnego świadczenia, ewentualnie o zmianę umowy i zwrot nienależnego świadczenia,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 16 lutego 2012 r.,
skargi kasacyjnej powoda
od wyroku Sądu Apelacyjnego
z dnia 12 stycznia 2011 r., sygn. akt I ACa 630/10,

 

uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania oraz rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. Czytaj dalej

26 października 2011 – wyrok SO w Warszawie, XXV Co 111/11

Sygn. akt XXV Co 111/11

POSTANOWIENIE

Dnia 26 października 2011r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący SSR (del) Tomasz Gal
po rozpoznaniu w dniu 26 października 2011r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wniosku ………. Spółki z o.o. w …………….
z udziałem Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie
o wyznaczenie arbitra przewodniczącego
postanawia:
wyznaczyć prof. dr hab. …………….. jako arbitra przewodniczącego zespołu rozstrzygającego spór w sprawie toczącej się przed Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich pod sygn. akt SP-M. 12/A/10 na podstawie zapisu na sąd polubowny określonego w umowie ramowej nr 447 z dnia 2 lipca 2007r. zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie a ………… Spółką z o.o. w …………… Czytaj dalej

28 września 2011 – Postanowienie SA w Łodzi, I Acz 836/11

Sygn. akt I ACz 836/11
POSTANOWIENIE

Dnia 28 września 2011 r.
Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSA Anna Cesarz (spr.)
Sędziowie: SSA Tomasz Szabelski
SSO Dorota Ochalska – Gola

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 września 2011 r. w Łodzi
sprawy z powództwa Miejskiego Rzecznika Konsumentów w …
przeciwko BRE Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w …
o ustalenie odpowiedzialności w postępowaniu grupowym
na skutek zażalenia strony pozwanej od postanowień Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 6 maja 2011 r. sygn. akt II C 1693/10
postanawia:

oddalić zażalenie. Czytaj dalej

20 czerwca 2011 – wyrok SR we Wrocławiu, VI C 65/10

Sygnatura akt VI C 65/1 O
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wrocław, dnia 20 czerwca 2011 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Dorota Skrzypczak – Woźny
Protokolant: Magdalena Kozera
po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2011 r. we Wrocławiu
sprawy z powództwa
przeciwko ____________________
o zapłatę
I. zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 3.917,49 zł (trzy
tysiące dziewięćset siedemnaście złotych czterdzieści dziewięć groszy) wraz z ustawowymi
odsetkami od dnia 19.06.2009 roku do dnia zapłaty.
II. ustala iż postanowienie zawarte w paragrafie 9 ustęp 2 podpunkt 2 umowy kredytu
mieszkaniowego nr MG 0617300091 z dnia 22.06.2006 roku zawartej pomiędzy _
a jest nieważne.
III. ustala, że oprocentowanie należności głównej z tytułu kredytu o jakim mowa w paragrafie 9 ustęp 2 podpunkt 2 umowy kredytu mieszkaniowego nr MG 0617300091 z dnia 22.06.2006 roku zawartej pomiędzy ____ a _____ jest, zmienne i wynosi sumę stawki LIBOR dla depozytów
trzymiesięcznych we frankach szwajcarskich CHF i stałej marży w wysokości 0,85 %.
IV. zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 2.517,00 złotych tytułem
zwrotu kosztów procesu. Czytaj dalej

9 czerwca 2011 – wyrok SA w Poznaniu, I ACa 443/11

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 9 czerwca 2011 r.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga
Sędziowie: SA Karol Ratajczak
SA Roman Stachowiak /spr./
Protokolant: st.sekr.sądowy Kinga Kwiatkowska

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2011 r. w Poznaniu
na rozprawie
sprawy z powództwa R. R.
przeciwko (…) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.
o ustalenie nieważności
na skutek apelacji powoda
od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu
z dnia 8 lutego 2011 r., sygn. akt IX GC 20/10
I.
oddala apelację,
II.
zasądza od powoda na rzecz pozwanego 16.200 (szesnaście tysięcy dwieście) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Czytaj dalej

24 listopada 2010 – postanowienie SN, II CSK 291/10

Sygn. akt II CSK 291/10

POSTANOWIENIE
Dnia 24 listopada 2010 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Antoni Górski (przewodniczący)
SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)
SSA Anna Kozłowska
w sprawie z powództwa E. T. Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R.
przeciwko BRE Bank Spółce Akcyjnej w W.
o zapłatę,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej
w dniu 24 listopada 2010 r.,
skargi kasacyjnej strony powodowej
od postanowienia Sądu Apelacyjnego
z dnia 22 grudnia 2009 r.,
uchyla zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie Czytaj dalej

23 września 2010 – uchwała z dnia 23.09.10, III CZP 57/10

Uchwała z dnia 23 września 2010 r., III CZP 57/10

Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca)
Sędzia SN Dariusz Dończyk
Sędzia SN Wojciech Katner

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa „R.” sp. z o.o. w R. przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. w W. o ustalenie nieważności, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w dniu 23 września 2010 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku postanowieniem z dnia 29 marca 2010 r.:
„Czy w świetle art. 1157 k.p.c. strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spór o ustalenie nieważności czynności prawnej?”
podjął uchwałę:
Spór o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy z powodu jej nieważności może być poddany przez strony pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (art. 1157 k.p.c.).
Uzasadnienie Czytaj dalej